Regulamin korzystania z platformy

janachowska.pl dla kupujących obowiązujący od 04.05.2023 r. 

 

Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://janachowska.pl/regulamin

 SŁOWNICZEK:

Dział Obsługi klienta – dział obsługi Klienta dostępny jest pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Platformy.

Klient/kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Platformy , w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; lub dokonująca zakupów w celu bezpośrednio związanym
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, ale niemających dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Konto – konto Klienta na Platformie, do którego dostęp jest możliwy po podaniu loginu i hasła, za pośrednictwem którego Klient może m.in. zarządzać swoimi danymi oraz korzystać ze wszystkich funkcjonalności Platformy;

Koszyk – funkcjonalność Platformy umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. W przypadku zarejestrowanego Klienta możliwe jest wpisanie numeru kodu rabatowego.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w ramach Platformy, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje Produktów znajdujących się w asortymencie Platformy.

Paczkomat InPost – urządzenie do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, którego operatorem jest InPost Paczkomaty
sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (30-624), przy ul. Malborskiej 130.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Janachowska.pl oraz Sprzedawców podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

Produkt – jest to rzecz ruchoma lub usługa, która może być przedmiotem obrotu w ramach Platformy zgodnie z Regulaminem. Produkty mogą być standardowe albo personalizowane na indywidualne zamówienie Klienta, w zależności od aktualnej oferty danego Sprzedawcy. Jeżeli w Regulaminie wyraźnie nie wskazano inaczej jest to również Produkt Cyfrowy.

Produkt Cyfrowy -  treści w formie plików cyfrowych takich jak ebooki, audiobooki, muzyka cyfrowa itp., które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy.

Platforma – internetowa platforma marketplace dostępna pod adresem internetowym www.janachowska.pl umożliwiająca Klientom  dokonywanie na odległość (online) zakupów
u Sprzedawców oferujących Produkty w ramach tej Platformy, umawianie wizyt w stacjonarnych salonach Sprzedawców oraz korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Platformy.

Sklep janachowska.pl – sklep internetowy dostępny w domenie janachowska.pl.

Strona produktowa – strona w ramach Platformy, na której przedstawione są informacje na temat Produktu.

Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawców w ramach Platformy.

Sprzedawca – przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który na zasadach opisanych
w  niniejszym Regulaminie oferuje Produkty w ramach Platformy.

Login – unikatowy identyfikator Klienta wykorzystywany do logowania się do Konta.

Hasło – unikatowy ciąg znaków pozwalających na zalogowanie się do Konta.

Janachowska.pl – Wedding & Party Dream JJ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Płowiecka 3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000820298, NIP: 1133008389, REGON: 385150497 będąca operatorem Platformy.

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Platformy jest dla Klientów nieodpłatne. Jakiekolwiek opłaty i prowizje związane z transakcjami dokonywanymi z wykorzystaniem Platformy obciążają Sprzedawców.

 2. Sprzedawcami w ramach Platformy mogą być wyłącznie przedsiębiorcy (bez względu na formę organizacyjno-prawną), którzy zawarli z Janachowska.pl umowę o współpracy, umożliwiającą im oferowanie Klientom Produktów za pomocą Platformy.

 3. Niniejszy Regulamin określa :

  1. zasady korzystania z Platformy;

  2. zasady rejestracji na Platformie;

  3. warunki składania zamówień na Produkty oferowane na Platformie, warunki dostawy Produktów, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów;

  4. prawa i obowiązki Klienta odnoszące się do umowy ze Sprzedawcą oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy odnoszące się do umowy z Klientem;

  5. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

  6. uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 4. W ramach Platformy Klienci mogą:

  1. składać online zamówienia na Produkty u Sprzedawców i zawierać na odległość ze Sprzedawcami Umowy Sprzedaży;

  2. personalizować wybrane Produkty i zawierać Umowy Sprzedaży dotyczące tych Produktów;

  3. dokonywać płatności za zamówione Produkty za pomocą Podmiotu realizującego płatność;

  4. zapoznawać się z ogólnodostępnymi profilami Sprzedawców, zawierającymi informacje o Sprzedawcach (w tym ich dane firmowe i dane teleadresowe) oraz o obowiązujących u nich warunkach sprzedaży, dostawy Produktów, a także odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwrotu i reklamacji Produktów;

  5. korzystać z narzędzi służących do umawiania wizyt w salonach wybranych Sprzedawców i nawiązywania z nimi kontaktu oraz korzystania z innych narzędzi udostępnionych w ramach Platformy;

  6. dokonywać zakupów Produktów Cyfrowych i zawierać na odległość ze Sprzedawcami Umowy Sprzedaży dotyczące Produktów Cyfrowych;

  7. sprawdzać status realizacji oraz historię swoich zamówień za pomocą zakładki „Twoje konto”.

 5. Funkcjonalności Platformy, o których mowa w ust. 4 lit. f) – g) powyżej, dostępne są wyłącznie dla Klientów zarejestrowanych na Platformie (posiadających Konto), po zalogowaniu do Konta.

 6. Aby przeglądać strony internetowe Platformy, w tym asortyment dostępny w ramach Platformy, potrzebne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Aby korzystać z niektórych funkcjonalności Platformy, w tym rejestracji na Platformie, oraz składania zamówień na Produkty, umawiania wizyt, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 7. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu o Produktach Cyfrowych.

 8. W ramach korzystania z Platformy zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Platformy do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Platformy jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania

  w zawartość Platformy lub jej elementy techniczne.

2. Rejestracja

 1. Rejestracja na Platformie umożliwia Klientowi:

  1. przeglądanie historii zamówień;

  2. korzystanie z kodów rabatowych;

  3. kupowanie Produktów Cyfrowych;

  4. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;

  5. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

  6. tworzenie listy zakupów;

  7. korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom;

  8. zamówienie i rezygnację z zamówienia newslettera.

 2. Aby zarejestrować się na Platformie (założyć Konto) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Janachowska.pl , na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

 4. Po zarejestrowaniu się na Platformie każdorazowe logowanie odbywa już przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.

 5. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta w ramach Platformy i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

 6. Rejestracja na Platformie, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy, są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta z Janachowska.pl umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 7. W celu usunięcia Konta Klienta z Platformy należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo z Działem Obsługi Klienta. Dyspozycja usunięcia Konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Janachowska.pl o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.

 8. Janachowska.pl jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Janachowska.pl jest także uprawniona do zablokowania Konta Klienta z ważnych powodów, którymi są:

  1. uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z zamówień na zasadach określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu,

  2. powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu;

  3. naruszenie przez Klienta przy korzystaniu z Platformy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych), dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.

 9. W przypadku zablokowania Konta Klienta zgodnie z ust. 8 powyżej, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Janachowska.pl. Anulowanie następuje w ciągu 1 dnia od zablokowania Konta. W takim wypadku, jeżeli zapłata za zamówienie została już̇ dokonana, całość zapłaconej kwoty zostanie zwrócona Klientowi. Zwrot nastąpi niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu.

 10. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Platformie. Zablokowanie Konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną

  w przedmiocie prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym.

 11. Od decyzji Janachowska.pl o zablokowaniu Konta przysługuje Klientowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinien być wysłany na adres siedziby Janachowska.pl. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

 

3. Zasady korzystania z Platformy

 1. Logowanie do Platformy odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz Hasła podanych przy rejestracji Konta. Dane podane przy rejestracji Konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Twoje konto”).

 2. Klient, który założył Konto, może korzystać ze wszystkich funkcji Platformy. Klient ma możliwość zamieszczania Materiałów, jednak nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego.

 3. Wraz z zarejestrowaniem się w Platformie tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Platformy widoczny jest – w zależności od danych podanych podczas rejestracji – Login Klienta lub jego imię i nazwisko. Klient może udostępnić w profilu publicznym również swój adres poczty elektronicznej. Dane udostępnione w profilu publicznym dostępne są dla wszystkich użytkowników Platformy. Zamieszczając wszelkie dane w swoim Koncie, Klient oświadcza, że władny jest posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób.

 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

  1. oświadcza, że jest uprawniony do zamieszczenia danego Materiału w ramach Platformy, w tym do udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób;

  2. oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

  3. zamieszczając dany Materiał w ramach Platformy (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.) udziela licencji na korzystanie przez Janachowska.pl z powyższego Materiału na zasadach określonych w ust. 9 poniżej.

 5. Materiały zamieszczone w ramach Platformy naruszające przepisy prawa oraz osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu będą usuwane

  i blokowane (uniemożliwienie dostępu) przez Janachowska.pl. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Platformie.

 6. Za Materiały sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Platformy, w której zostały zamieszczone – tj. niemerytoryczne lub nie na temat wpisu na forum lub recenzje, informacje naruszające prywatność osób trzecich (w tym ich numery telefonów, adresy e-mail lub inne dane adresowe), a także materiały służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Platformy, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone.

 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Platforma nie stanowi narzędzia dedykowanego do utrwalania i przechowywania Materiałów. Janachowska.pl nie gwarantuje, że zamieszczone przez Klienta Materiały będą stale dostępne na stronach internetowych Platformy. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w ramach Platformy.

 8. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w ramach Platformy narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin, należy poinformować o tym Janachowska.pl za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Platformy oraz informując, na czym polega naruszenie. Janachowska.pl niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tego Materiału osobom trzecim w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, że dany Materiał narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub Regulamin.

 9. Przez okres 5 lat od daty zamieszczenia Materiałów w ramach Platformy Janachowska.pl jest również uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Janachowska.pl, Platformy lub Produktów prezentowanych w ramach Platformy. Licencja, udzielana przez Klienta stosownie do postanowień ust. 4 lit. c powyżej, obejmuje korzystanie przez Janachowska.pl z Materiałów w działalności Platformy, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Platformy bez ograniczeń czasowych. Udzielona Janachowska.pl licencja jest niewyłączna i uprawnia do korzystania z Materiałów w całości lub we fragmentach. W powyższym zakresie Janachowska.pl jest również uprawniony do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym. Klientowi z tytułu udzielenia Janachowska.pl powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie. Korzystanie z Materiałów następuje z poszanowaniem autorskich praw osobistych, w tym z podaniem ich autorstwa (imienia i nazwiska lub nicka wybranego przy rejestracji w Platformie ).

 10. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła do swojego Konta w ramach Platformy; Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

4. Informacje o Produktach

 1. Strony produktowe w ramach Platformy oraz informacje o cenie i dostępności Produktu w asortymencie poszczególnych Sprzedawców, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Każdy Produkt dostępny w ramach Platformy posiada kartę Produktu, która zawiera:

  1. opis Produktu w tym dane obejmujące charakterystyczne cechy Produktu;

  2. w przypadku Produktów Cyfrowych informacje o stosowanych technicznych środkach ochrony oraz ich kompatybilności z oprogramowaniem i urządzeniami umożliwiającymi odczyt lub odtwarzanie;

  3. informacje o Sprzedawcach oferujących dany Produkt, dostępności Produktu u każdego z takich Sprzedawców oraz warunkach dostawy Produktu, oferowanej cenie i warunkach płatności. 

 3. Taki sam Produkt może znajdować się w asortymencie różnych Sprzedawców. W takim wypadku mogą mieć zastosowanie różne ceny i warunki dostawy obowiązujące u poszczególnych Sprzedawców. Wybór Sprzedawcy, spośród różnych Sprzedawców posiadających taki sam Produkt w swoim asortymencie, leży wyłącznie w gestii Klienta.

 4. Poszczególni Sprzedawcy mogą oferować tylko niektóre sposoby dostawy przewidziane w niniejszym Regulaminie, a także oferować dostawę Produktów wyłącznie na określonym obszarze lub obszarach.

 5. Ceny Produktów dostępnych u poszczególnych Sprzedawców:

  1. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od Sprzedawcy, sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, a także od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta; całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz

   z kosztami dostawy) wskazany jest w podsumowaniu zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta;

  2. zawierają podatek VAT (jeżeli dotyczy) i podawane są w złotych.

 

5. Warunki składania i realizacji zamówień

 1. Klient może w ramach Platformy składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedawców przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W celu złożenia zamówienia należy:

  1. zalogować się do Konta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia w ramach Platformy bez rejestracji, w przypadku Produktu Cyfrowego niezbędne jest zalogowanie się do Konta;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia;

  3. wybrać Sprzedawcę, w którego asortymencie dany Produkt jest dostępny, można również za pomocą narzędzi udostępnionych przez niektórych Sprzedawców personalizować wybrane Produkty a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

  4. wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia Produktu) oraz sposób płatności;

  5. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru oraz adres e-mail;

  6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia (jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT);

  7. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;

  8. opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

 3. Sprzedawcy są uprawnieni do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem.

 4. Złożenie zamówienia Produktu przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży tego Produktu, zgodnie z informacjami dostępnymi na Stronie produktowej i zgodnie z treścią zamówienia.

 5. Warunkiem złożenia zamówienia na Produkt Cyfrowy jest wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość tj. w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Janachowska.pl nie jest stroną umów dotyczących sprzedaży Produktów, zawieranych za pośrednictwem Platformy. Stronami takich umów są wyłącznie Klienci (jako kupujący) i Sprzedawcy (jako sprzedający).

 6. W przypadku, gdy Klient składa jednocześnie zamówienia u wielu Sprzedawców (ust. 7 poniżej), do każdego z tych zamówień doliczane są koszty dostawy Produktów (wysyłki) obowiązujące u danego Sprzedawcy, zgodnie z opcjami dostawy wybranymi przez Klienta spośród opcji dostępnych u danego Sprzedawcy.

 7. W ramach procesu składania zamówienia, Klient może umieścić w Koszyku Produkty różnych Sprzedawców. W ten sposób Klient może jednocześnie złożyć zamówienia na poszczególne Produkty u wielu Sprzedawców, a w konsekwencji zawrzeć umowy sprzedaży z różnymi Sprzedawcami. W takim wypadku poszczególne zamówienia przekazywane są przez Janachowska.pl do odpowiednich, wybranych przez Klienta, Sprzedawców.

 8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w jego Koncie lub w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. W przypadku, w którym Sprzedawca nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi, zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu przez danego Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca jest uprawniony do ograniczenia sposobów dostawy w stosunku do Klienta, który:

  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską lub do Paczkomatu InPost;

  2. ma więcej niż cztery zmówienia oczekujące na odbiór za pośrednictwem kuriera lub w Paczkomacie InPost.

 10. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta płatności całości ceny zamówienia. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji. W przypadku dokonania przez Klienta częściowej zapłaty za zamówienie, wpłacone przez niego środki są zwracane na zasadach opisanych w § 12 Regulaminu.

 11. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego (aktualnego) i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia z wysyłką). Janachowska.pl informuje, że w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, jeżeli Sprzedawca i doręczyciel dochował należytej staranności przy dostarczaniu przedmiotu zamówienia.

 12. Po złożeniu zamówienia na Produkt Cyfrowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w jego Koncie, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienia dotyczące Produktów Cyfrowych przekazywane są do realizacji po otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności  od podmiotu realizującego płatność. Po otrzymaniu potwierdzenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w jego Koncie, zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z potwierdzeniem otrzymania płatności oraz informacja dotycząca umieszczenia Produktu Cyfrowego na Koncie Klienta.

 

6. Modyfikacje zamówienia

 1. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługującego Konsumentom, Klient do czasu realizacji może zrezygnować z zamówienia, o ile dany Sprzedawca wyraziła na to zgodę.

 2. W celu rezygnacji z zamówienia przed jego realizacją (zarówno w całości jak i w części) Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą lub Działem Obsługi Klienta.

 3. Klient może dokonać zmian w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze jedynie do momentu otrzymania przez Produkty statusu „Zrealizowane”, poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Dziale Obsługi Klienta.

 

7. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dostępne formy płatności zależne są od sposobu dostarczenia przedmiotu zamówienia. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju Produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Rodzaje płatności” na Platformie oraz są widoczne w trakcie składania zamówienia.

 2. Płatności mogą być uiszczane poprzez system płatności elektronicznej akceptowanej przez Janachowska.pl oraz Sprzedawcę.

 3. Zamówienia złożone w ramach Platformy muszą być opłacone z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia).

 4. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności.

 5. Klienci mogą skorzystać z kodów rabatowych otrzymanych od Janachowska.pl, Sprzedawcy lub od innego podmiotu, który dokonał dla swoich klientów zakupu kodów rabatowych upoważniających do otrzymania rabatu w ramach Platformy.

 6. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

 7. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może korzystać z oferowanego rabatu.

 8. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. 

 9. Dostępne formy płatności za zamówienia dokonywane w ramach Platformy: płatności dokonywane przelewem, kartą płatniczą lub za pomocą systemu płatności BLIK, systemu PayPal.

 10. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu (jednoczesne złożenie zamówień u różnych Sprzedawców) Klient dokonuje jednej płatności z góry za wszystkie  złożone zamówienia; w takim wypadku operator płatności (Centrum Rozliczeniowe Przelewy24) rozdziela zapłaconą sumę i przekazuje poszczególnym Sprzedawcom należne im kwoty.

 11. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Usługi te świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), przy ul. Kanclerskiej 15 zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin/.

 12. Mając na względzie, że stroną zawartej z Klientem w ramach Platformy Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca, na Sprzedawcy ciąży obowiązek udokumentowania sprzedaży Produktu zgodnie

  z właściwymi przepisami prawa podatkowego, w tym – jeżeli dotyczy – wystawienia i doręczenia Klientowi faktury albo, w danym wypadku, paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż. Klient będący podatnikiem VAT składając zamówienie na Produkt akceptuje otrzymanie od Sprzedawcy będącego podatnikiem VAT faktury elektronicznej.

 

8. Realizacja zamówień

 1. Sprzedawca zamieszcza na Stronie produktowej informację o liczbie dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do Paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.

 2. Dostawy Produktów realizowane są tylko na terytorium Polski. Przedmiot zamówienia może być dostarczony – według wyboru Klienta – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub do Paczkomatu InPost w zależności od dostępnych u danego sprzedawcy form dostawy.

 3. Zakupione Produkty Cyfrowe dostarczane są niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży. Produkty Cyfrowe dostępne są po zalogowaniu się na Koncie Klienta, gdzie Klient uzyskuje dostęp do ich pobrania.

 4. W ramach realizacji zamówienia do Klienta zostanie wysłana komunikacja e-mail dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tych wiadomości Sprzedawca może wysyłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia.

 

9. Reklamacje

 1. Janachowska.pl informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem, Sprzedawcy są obowiązani dostarczyć Produkty zgodne z umową tj. bez wad.

 2. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z umową, to znaczy wystąpienia wad, Klient ma prawo złożyć reklamację Produktu z tytułu rękojmi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Warunki odpowiedzialności Sprzedawców za wady sprzedanych przez nich Produktów (rękojmia) określane są przez Sprzedawców tych Produktów, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa. Janachowska.pl informuje, że w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami nie mogą zostać wyłączone ani ograniczone uprawnienia przewidziane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności wynikające z ustawy prawa konsumenta.

 4. Reklamacje dotyczące Produktów zakupionych u poszczególnych Sprzedawców oraz dotyczące Umów Sprzedaży zawartych z poszczególnymi Sprzedawcami należy kierować do Sprzedawców. Każdy Sprzedawca określa samodzielnie stosowaną przez siebie procedurę reklamacyjną – informacje w tym zakresie dostępne są na profilach Sprzedawców na Platfromie. W ramach Platformy zarejestrowanym Klientom udostępniane jest narzędzie komunikacyjne umożliwiające złożenie reklamacji online bezpośrednio u Sprzedawcy.

 5. Reklamacje związane z działaniem Platformy mogą być zgłaszane na zasadach opisanych w § 16 Regulaminu.

 

10. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Platfromy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta, dystrybutora lub przez inny podmiot trzeci (gwaranta). Janachowska.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany Produkt) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.

 

11. Prawo Konsumenta do odstąpienie od umowy zawartej ze Sprzedawcą

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość poprzez Platformę w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

  1. dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu;

  2. dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniego z Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z Produktów – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno;

  3. dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna np.̇ przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Produktów dostarczanych partiami lub w częściach;

  4. w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 2. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać Produkt Sprzedawcy lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 6. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (np. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy).

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 8. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  3. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  6. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  8. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  9. której przedmiotem jest sprzedaż treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

 9. Klient będący Konsumentem, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Janachowska.pl , powinien poinformować Janachowska.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), może wydrukować wzór znajdujący się pod linkiem (POBIERZ FORMULARZ). Konsument może również skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 10. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w niniejszym § 11, nie przysługuje Klientowi niebędącemu Konsumentem.

 11. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentom w przypadkach wskazanych w ust. 8 lit. i) powyżej, tj. w przypadku zakupu Produktów Cyfrowych (niezapisanych na nośniku materialnym), jeżeli Konsument wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem 14-dniowego okresu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość a Sprzedawca potwierdził Konsumentowi otrzymanie jego zgody.

 12. Jeżeli pomimo złożenia reklamacji związanej z niedostarczeniem Produktu Cyfrowego, Produkt ten nie zostanie dostarczony niezwłocznie lub w dodatkowym wyraźniej uzgodnionym przez strony terminie, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Ponadto Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczanie Produktu Cyfrowego jeżeli z oświadczenia Sprzedawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Produkt Cyfrowy nie zostanie dostarczony lub gdy z okoliczności zawarcia umowy wynikało, że określony termin dostarczenia Produktu Cyfrowego miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył go w tym terminie.

 

12. Odpowiedzialność

 1. Janachowska.pl ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Platformy, w tym za prawidłowe przekazanie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą informacji w ramach procesu składania zamówień na Produkty. Janachowska.pl nie odpowiada jednakże za ustalone przez Klienta ze Sprzedawcą warunki Umowy Sprzedaży, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie takiej umowy. Warunki Umowy Sprzedaży, takie jak cena, termin realizacji zamówienia, koszty i sposoby dostawy uzgadniają pomiędzy sobą Klient i Sprzedawca. Sprzedawca odpowiada ponadto za obsługę posprzedażną Klienta oraz za przekazanie Klientowi informacji wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Janachowska.pl nie jest sprzedawcą Produktów z asortymentu Sprzedawców i nie odpowiada za jakość tych Produktów ani za ich wady. Janachowska.pl nie zajmuje się ponadto realizacją dostawy Produktów zamówionych przez Klientów u Sprzedawców ani nie odpowiada za sposób i terminowość takiej dostawy.

 3. W ramach procesu składania i realizacji zamówień, na adres e-mail Klienta podany w związku z zamówieniem są przesyłane wiadomości dotyczące tego zamówienia (np. potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy na odległość, informacja o statusie realizacji zamówienia, itp.). Takie informacje mogą być wysyłane przez Sprzedawców za pomocą narzędzi udostępnionych dla nich w ramach Platformy. Jeżeli w treści takich wiadomości nie wskazano inaczej, ich nadawcą jest Sprzedawca, a nie Janachowska.pl.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

  2. zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy);

  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;

  4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.

 5. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. W przypadku, gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność za zamówienie zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4-6 powyżej.

 

13. Promocje

 1. Wyprzedaże oraz akcje promocyjne mogą być przeprowadzone na zasadach określonych przez Janachowska.pl lub poszczególnych Sprzedawców.

 2. Na stronie Platformy mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę Produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na Stronie produktowej;

  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego Produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu Produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków Promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych Produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy Produkt; Promocja obejmuje wszystkie Produkty znajdujące się na stronie Promocji;

  4. zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na Stronie produktowej) zestawu promocyjnego składającego się przynajmniej z dwóch Produktów zamieszczonych w tzw, boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie Produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich;

  5. promocja na koszty dostawy – procentowo lub kwotowo obniżająca koszty dostawy po dodaniu do Koszyka Produktów spełniających szczegółowe warunki Promocji umieszczone na stronie Promocji lub w newsletterze. Promocja na koszty dostawy może dotyczyć dowolnego kanału dostawy i dowolnego typu płatności.

  6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego. Promocje prowadzone w ramach Platformy nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej Promocji nie stanowi inaczej.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 5. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu Produktów promocyjnych lub do odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę Produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich Produktów.

 

14. Dane osobowe

 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

 2. Dane osobowe podawane przez Klientów za pośrednictwem Platformy (w tym w procesie rejestracji Konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji na Platformie, w procesie korzystania z Platformy), przetwarzane są przez Janachowska.pl tj. Janachowska.pl JJ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Płowiecka 3.

 3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w przypadku złożenia zamówienia na Produkt z asortymentu Sprzedawcy, danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia faktury, jeśli dotyczy) jest Sprzedawca. Janachowska.pl jedynie udostępniania te dane kontrahentowi Klienta (Sprzedawcy) w celu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej wykonania. Informacje o Sprzedawcy zawarte są w profilu Sprzedawcy dostępnym na Platformie oraz w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, o której mowa w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu.

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupu Produktów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Janachowska.pl, które wymagają podania danych osobowych. Janachowska.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 Regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie od Działu Obsługi Klienta.

 6. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 7. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

 

15. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Janachowska.pl oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Janachowska.pl

  i jej partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące Produktów Janachowska.pl i jej partnerów biznesowych - Sprzedawców oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”).

 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”), za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub klikając "anuluj subskrypcję” w otrzymanym newsletterze.

 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

 

16. Reklamacje dotyczące działania Platformy

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu, wszelkie reklamacje dotyczące działania Platformy lub dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Janachowska.pl:

  1. za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta;

  2. pisemnie na adres siedziby Janachowska.pl (z zalecanym dopiskiem „Reklamacja”, przy czym dopisek ten nie jest obowiązkowy);

  3. na adres: dok@janachowska.pl (z zalecanym tematem wiadomości: „Reklamacja”, przy czym powyższy temat wiadomości nie jest obowiązkowy).

 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji, tj. listem poleconym na podany w reklamacji adres albo za pomocą wiadomości e-mail, na adres

  e-mailowy podany w reklamacji lub z którego została przesłana reklamacja, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że Regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

 

17. Postanowienia końcowe

 1. Janachowska.pl dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Platformy były na najwyższym poziomie, jednakże Janachowska.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy. Janachowska.pl dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu janachowska.pl było dokonywane w godzinach nocnych.

 2. Wszystkie nazwy Produktów zamieszczone na stronie Platformy używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Janachowska.pl, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.plw zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Janachowska.pl, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Janachowska.pl.

 6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Janachowska.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Janachowska.pl w ramach Platformy na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 7. Umowy ze Sprzedawcami są zawierane w języku polskim.

 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Klient może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Platformę do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia

  w korzystaniu z Platformy. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w polityce prywatności.

 9. Janachowska.pl jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn m.in.:

  1. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu janachowska.pl;

  2. konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością jego modyfikowania w celu zachowania zgodności z prawem;

  3. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;

  4. konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

  5. przeciwdziałanie nadużyciom;

  6. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;

  7. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie.

 10. Janachowska.pl poinformuje o zmianach Regulaminu komunikatem opublikowanym na stronie Platformy oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym Regulaminem w formacie PDF). Ponadto zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Platformy (również w formacie PDF). Zmieniony Regulamin wiąże zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta na zasadach opisanych w § 2 ust. 7 Regulaminu przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. Termin wejścia w życie zmian Regulaminu nie może być krótszy niż 7 dni od dnia publikacji zmian.

 11. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed zmianą, z amówienia te będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

Pobierz regulamin regulamin.pdf

loader
Ładuję...