Facebook Pixel

POLITYKA PRYWATNOŚCI

janachowska.pl

 

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby i zasady przetwarzania danych osobowych w związku
z korzystaniem z naszej internetowej platformy zakupowej dostępnej w domenie janachowska.pl  (Platforma).

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wedding Dream Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-501) przy ul. Płowieckiej 3 (dalej: Janachowska.pl  lub Administrator).

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz bezpieczeństwem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@janachowska.pl lub pocztą tradycyjną na podany powyżej adres.

 

Przykładamy szczególną wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych, dlatego starannie dobieramy i stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

 

 

 1. Informacje ogólne

 

 1. Definicje

 

Dane osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

Profilowanie: każda forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 

Usługi:  świadczone przez Administratora w ramach Platformy usługi, w tym również  konkursy i akcje promocyjne organizowane m.in. w ramach portali społecznościowych oraz innego rodzaju formy naszej działalności,
w związku z którymi odwołujemy się do niniejszej Polityki Prywatności.

 

Przetwarzanie: każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. Charakterystyka operacji przetwarzania danych

 

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych w związku
z korzystaniem z Platformy podzielone  pod względem funkcjonalnym.

 

 1. Podstawowe informacje dotyczące operacji przetwarzania danych

 

Jeżeli nic innego nie wynika z dalszej części Polityki Prywatności, opisane poniżej zasady mają zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

 1. Brak obowiązku podania danych osobowych i konsekwencje braku podania danych

 

Przepisy prawa, ani umowa nie wymagają podania przez Ciebie danych osobowych. Jeżeli w ramach korzystania z Usług będziesz podawać nam dane osobowe, możemy wskazać, które z nich są niezbędne po to, abyśmy mogli świadczyć Tobie daną Usługę (warunki korzystania z takiej Usługi mogą przewidywać po Twojej stronie – już po ich zaakceptowaniu – obowiązek sprawdzenia, że wprowadzone przez Ciebie dane są poprawne – nie jesteśmy
w stanie zweryfikować wszystkich podawanych przez Ciebie danych, np. nie mamy wiedzy czy podany przez Ciebie adres do wysyłki jest rzeczywiście tym adresem, na który ma przyjść zamówiony przez Ciebie produkt; to samo dotyczy sytuacji, w których zmieniasz swój adres e-mail, a my o tym nie wiemy). Konsekwencją niepodania nam danych, które są niezbędne do świadczenia określonej Usługi jest to, że nie będzie ona mogła być świadczona. Konsekwencją podania nam nieprawidłowych lub niepełnych danych może być brak możliwości prawidłowego świadczenia określonej Usługi.

 

Przekazując nam dane osobowe osób trzecich każdorazowo oświadczasz, że posiadasz ważną podstawę prawną do przekazania tych danych Administratorowi.

 

 1. Ogólne zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu realizacji zawartych z Tobą umów tj. w celu prowadzenia Twojego konta na Platformie, realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia, realizacji na Twoją rzecz Usług dostępnych w ramach Platformy, przeprowadzenia akcji promocyjnej lub konkursu, w którym bierzesz udział. Ponadto możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w naszych prawnie usprawiedliwionych celach takich jak prowadzenie marketingu bezpośredniego naszych Usług, badanie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych, badanie prawidłowości funkcjonowania Usług oraz Platformy i poprawianie ich działania, a także na potrzeby sprawozdawczości księgowej i obsługi dokonywanych przez Ciebie zgłoszeń. Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności rachunkowych i podatkowych. Wreszcie, w niektórych wypadkach możemy przetwarzać Twoje dane osobowe
w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę np. w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym również
w sytuacji, gdy dostarczasz swoje dane osobowe lub zgadzasz się na ich przetwarzanie w zamian za dostarczane przez nas treści lub usługi. Szczegółowe zasady takiego przetwarzania będą Tobie zawsze  przedstawione przed wyrażeniem przez Ciebie zgody, tak abyś mógł się z nimi zapoznać i podjąć decyzję o wyrażeniu zgody z pełną świadomością jej znaczenia.

                                                                                                                

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać dla Ciebie skutki prawne.

                                                                              

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych poza terytorium EOG, jednak niektórzy z naszych partnerów mogą przechowywać dane na serwerach znajdujących się w państwie trzecim. Do przekazania danych osobowych do państw spoza obszaru EOG np. USA może dojść tylko wtedy, gdy dany podmiot gwarantuje odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego może nastąpić  tylko w przypadku, gdy Komisja Europejska stwierdzi, że państwo, do którego dane mają zostać przekazane zapewnia odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO) lub gdy podmiot, któremu mają zostać przekazane dane zapewnia odpowiednie zabezpieczenia (art. 46 RODO).

 

 1. Odbiorcy danych

 

Niektóre z naszych działań realizujemy przy udziale naszych zaufanych partnerów, którzy przetwarzają je na nasze zlecenie, w tym dostawcom usług hostingowych, którzy zapewniają nam przestrzeń i infrastrukturę w ramach ich centrów danych i którzy także przetwarzają dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Dostawcy ci mogą otrzymywać wszystkie opisane w Polityce Prywatności dane w związku ze wszystkimi określonymi w nim celami przetwarzania danych. Dostawcy ci przetwarzają dane albo wyłącznie w obszarze EOG albo przy zastosowaniu wymogów, o których mowa w lit. c powyżej.

 

Możemy przekazywać Twoje dane również naszym zaufanym partnerom handlowym, podmiotom świadczącym  usługi techniczne związane z rozwijaniem i utrzymywaniem naszych systemów informatycznych, a także podmiotom świadczącym inne usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na potrzeby opisanych powyżej celów, w tym podmiotom świadczącym usługi księgowe i podatkowe, agencjom marketingowym, salonom, w których umówiłeś wizytę za pomocą naszej strony, podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, firmom windykacyjnym lub kancelariom prawnym.

 

 1. Okres przechowywania – retencja danych

 

Przechowujemy Twoje dane wyłącznie tak długo jak jest to niezbędne do realizacji celu, zazwyczaj oznacza to okres świadczenia na Twoją rzecz określonej Usługi i następujące po tym okresie okresy przedawnienia roszczeń (które zazwyczaj rozpoczynają swój bieg po realizacji Usługi lub wykonaniu umowy). Niektóre dane, takie jak dane dotyczące historii sprzedaży, są przez nas przechowywane przez okres, w którym posiadasz konto w ramach naszej Platformy (służy to świadczeniu usługi utrzymania konta) i mogą być przechowywane po zakończeniu tego okresu, jeżeli mający zastosowanie termin przedawnienia jeszcze nie upłynął. Ponadto, przepisy prawa, w tym
w szczególności przepisy podatkowe, mogą wymagać od nas byśmy przechowywali dokumentację dotyczącą zawieranych transakcji jakiś czas po jej zakończeniu, a nawet jakiś czas po tym jak zamknąłeś konto, które dla Ciebie prowadziliśmy.

 

Dane przetwarzane przez nas w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, jednak nie dłużej niż do wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora np. zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności Platformy oraz Usług świadczonych w ramach Platformy będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub do momentu ich zdezaktualizowania.

 

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (np. newsletter), przetwarzamy Twoje dane tylko do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

 

 

 1. Kategorie danych

 

W dalszych punktach posługujemy się poszczególnymi nazwami kategorii danych:

 

 • Dane konta: m.in. login / identyfikator użytkownika i hasł

 

 • Podstawowe dane osobowe: m.in. imię, nazwisko, informacja o pełnoletności lub niepełnoletności.

 

 • Dane adresowe: m.in. ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj.

 

 • Dane kontaktowe: m.in. numer telefonu, adres e-mail.

 

 • Dane o logowaniu: m.in. informacje o usłudze, za pomocą której doszło do logowania, adres IP, czas logowania, techniczne szczegóły logowania i wylogowania oraz weryfikacji osoby, dane podane w trakcie logowania.

 

 • Dane dotyczące zamówienia - in. historia transakcji, zamawiane produkty, ceny, informacja
  o płatności i dostawie, dane podane w formularzu zamówienia, w tym dane podane w związku
  z korzystaniem z narzędzi do personalizacji produktów lub innych narzędzi udostępnionych w ramach platformy.

 

 • Dane płatności: m.in. numer rachunku, szczegóły karty kredytowej lub korzystania z innych Usług płatniczych takich jak np. PayU.

 

 • Profil użytkownika newslettera: m.in. informacje o wyborze newslettera, informację o pełnoletności użytkownika jeżeli zdecydował się ją przekazać, informacja o preferencjach dotyczących otrzymywanych treści, informacje o systemie, za pomocą którego otwarto newsletter takie jak adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne informacje techniczne.
 • Dane marketingowe:in. informacja o zgodzie na otrzymywanie informacji marketingowych, wybranym kanale komunikacji, numerze telefonu, adres e-mail, imię, preferencje użytkownika, zainteresowania, adres IP, techniczne informacje dotyczące skuteczności prowadzonych działań marketingowych, w tym statystyki.
 • Dane o dostępie: m.in. czas korzystania z Usług, adres strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie, strony odwiedzone w trakcie sesji, identyfikator sesji, informacje o systemie, za pomocą którego korzystano z Usługi, takie jak adres IP, przeglądarka, jej wersja, typ urządzenia, system informatyczny i inne podobne in-formacje techniczne.
 • Dane przekazane za pomocą formularzy kontaktowych: dane przekazane nam przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych lub innych podobnych narzędzi dostępnych na stronie Platformy.

 

 

 1. Dostęp do Usług

 

Poniżej przedstawiamy jak Twoje dane mogą być przetwarzane w związku z dostępem do naszych Usług
(np. w związku z otworzeniem stron internetowych, aplikacji mobilnych, złożeniem zamówienia etc.). Mając na uwadze to w jaki sposób funkcjonuje przekazywanie informacji przez sieć Internet, nie jest możliwe zaniechanie przesyłania niektórych danych zewnętrznym dostawcom. W takich wypadkach to oni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo systemów, z których korzystają i za ustalenie okresów, w których określone dane mogą przechowywać.

 

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes

 

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uzasadniony interes

 

Dane o dostępie

ustanowienie połączenia, wyświetlanie treści Usługi,

wykrywanie ataków związanych z niestandardową aktywnością, diagnostyka błędów

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Właściwe funkcjonowanie strony internetowej oraz usług, bezpieczeństwo danych i procesów, zapobieganie nadużyciom, zapobieganie szkodom związanym z zakłóceniem działania systemów, ulepszanie i rozwój usług

 

 

 1. Odbiorcy danych

 

Kategoria odbiorców

Zakres danych

Podstawa prawna

Uzasadniony interes

 

Zewnętrzni dostawcy treści, dostarczający treści niezbędne do wyświetlania usług (obrazów, filmów, postów z mediów społecznościowych, bannerów, czcionek, informacji o aktualizacjach)

Dane o dostępie

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Należyte funkcjonowanie Usług, wyświetlanie treści

Dostawcy usług bezpieczeństwa informatycznego

Dane o dostępie

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Ochrona przed atakami

Dostawca usług analitycznych i marketingowych

Dane o dostępie

Przetwarzanie w imieniu administratora (art. 28 RODO)

 

 

 

 1. Utrzymanie konta, realizacja Usług i wykonanie umów

 

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes

 

 

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uzasadniony interes

 

Dane konta

Weryfikacja na potrzeby dostępu do konta

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Podstawowe dane osobowe

Cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży, umówienia wizyty w salonie,

weryfikacja realizacji umów i Usług, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa zamówienia, obsługa skarg, obsługa posprzedażowa, wypełnienie obowiązków prawnych Administratora (m.in. podatkowych, rachunkowych), dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 lit. b., c., f. RODO

Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją Usług, ochrona Administratora oraz jego przedsiębiorstwa, wyświetlanie treści odpowiednich do wieku użytkownika

Dane kontaktowe

Cele weryfikacyjne, przetwarzanie zapytań, umożliwienie zawierania umów sprzedaży,

weryfikacja realizacji umów i Usług, pomoc przy ich zawarciu lub wykonaniu, dostawa zamówienia, obsługa skarg, obsługa posprzedażowa, dostarczanie informacji o statusie zamówienia, pomoc przy dostawie,  dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 lit. b., f. RODO

Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług, ochrona Administratora oraz jego przedsiębiorstwa

Dane adresowe

Obsługa skarg i zapytań, obsługa posprzedażowa, dostawa zamówienia, dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją Usług

Art. 6 ust. 1 lit. b. f. RODO

Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług, ochrona Administratora oraz jego przedsiębiorstwa

Dane o logowaniu

Weryfikacja korzystania z Usług (rejestracja i wyrejestrowanie), statystyki korzystania

Art. 6 ust. 1 lit. b. f. RODO

Potwierdzenie rejestracji, wyrejestrowania, rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Dane dot. zamówienia

Utrzymanie konta i zapewnienie dostępu do historii zamówień, śledzenie zamówienia przez klienta, statystyki korzystania, analizy i badanie rynku, zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Usług, wypełnienie obowiązków prawnych Administratora (m.in. podatkowych, rachunkowych) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń związanych z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 lit. b., c., f. RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne, zapewnienie bezpieczeństwa Platformy oraz jej użytkowników dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją Usług ochrona Administratora oraz jego przedsiębiorstwa

Dane o płatności

realizacja umów sprzedaży, wypełnienie obowiązków prawnych Administratora (m.in. podatkowych, rachunkowych), dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług

Art. 6 ust. 1 lit. b., c., f. RODO

Dochodzenie  lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług, ochrona Administratora oraz jego przedsiębiorstwa

Dane o dostępie

Badanie zainteresowania określonymi markami, produktami lub usługami, zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z Usług

Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Dane przekazane za pomocą formularzy kontaktowych

Udzielenie odpowiedzi na pytania przesłane w formularzu, prowadzenie z Tobą korespondencji, podjęcie na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, przesłania Tobie oferty handlowej lub treści marketingowych, realizacja Usług, realizacja umów, wypełnienie obowiązków prawnych Administratora, dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją Usług

Art. 6 ust. 1 lit. a., b., c.,  f. RODO

Dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń związanych z realizacją usług, ochrona Administratora oraz jego przedsiębiorstwa, rozwój i ulepszanie Usług

 

 1. Odbiorcy danych

 

Kategoria odbiorców

Zakres danych

Podstawa prawna

 

Dostawcy usług księgowych

Podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, dane o płatności, dane dot. zamówienia w tym historia  transakcji

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

Dostawcy usług prawnych, windykacyjnych

Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o płatności, dane dot. zamówienia w tym historia transakcji

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO) lub na podstawie umowy w ramach której dochodzi do udostępnienia danych innemu administratorowi

Dostawcy usług płatniczych, transportowych, pocztowych, partnerzy świadczący na nasza rzecz usługi np. salony

Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o płatności

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO) lub na podstawie umowy w ramach której dochodzi do udostępnienia danych innemu administratorowi (m.in. niektóre usługi pocztowe)

Dostawcy usług hostingowych,

usług technicznych związanych z rozwijaniem i utrzymywaniem naszych systemów informatycznych

Wszystkie wymienione w pkt a. powyżej kategorie danych

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

Producenci lub dystrybutorzy produktów prezentowanych w ramach naszej Platformy realizujący złożone przez Ciebie zamówienia 

Podstawowe dane osobowe, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dot. zamówienia, dane przekazane za pomocą formularzy kontaktowych

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

 

 

 1. Subskrypcja newslettera

 

Poniżej przedstawiamy jak Twoje dane mogą być przetwarzane jeżeli zapiszesz się na newsletter.

 

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes

 

Kategorie danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Uzasadniony interes

 

Dane kontaktowe

Weryfikacja, przesłanie newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO

 

Podstawowe dane

Personalizacja newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO

 

Dane o logowaniu

Weryfikacja korzystania z newsletter (rejestracja I wyrejestrowanie), statystyki korzystania

Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

Potwierdzenie rejestracji, wyrejestrowanie, rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Dane o dostępie

Generowanie profilu użytkownika newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. f. a. RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

Profil użytkownika newslettera

 

 

Ustalenie zainteresowań na potrzeby wyświetlania newslettera (profilowanie) i umieszczenia w nim spersonalizowanych ofert, w tym ofert odpowiednich do wieku użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. f. a. RODO

Rozwój i ulepszanie usług, marketing własny, cele promocyjne

 

 1. Odbiorcy danych

 

Kategoria odbiorców

 

Zakres danych

Podstawa prawna

Dostawcy usługi newslettera

Wszystkie wymienione w punkcie powyżej  4(a) kategorie danych

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

Partnerzy handlowi

 

Dane o dostępie, techniczne informacje dotyczące skuteczności prowadzonych działań marketingowych, w tym statystyki

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO) lub na podstawie umowy w ramach której dochodzi do udostępnienia danych innemu administratorowi

 

 

 1. Konkursy i akcje promocyjne

                                        

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób Twoje dane mogą być przetwarzane jeżeli bierzesz udział w konkursie lub akcji promocyjnej (w tym także w promocyjnych ankietach):

 

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes

 

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

 

Podstawowe dane osobowe

Identyfikacja, ustalenie wieku uczestnika

Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

Dane adresowe

Wysyłka nagrody lub materiałów związanych z konkursem lub akcją

Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

Dane kontaktowe

Nawiązanie kontaktu

Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

W zależności od rodzaju akcji/konkursu: odpowiedzi na pytania konkursowe, rozwiązanie konkursowe, sposób głosowania

Weryfikacja czy zadanie konkursowe niezbędne do wyłonienia zwycięzcy zostało wykonane

Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

 

 1. Odbiorcy danych

              

Kategorie odbiorców

 

Zakres danych

Podstawa prawna

Dostawcy usług promocyjnych/ konkursowych

Wszystkie wymienione w punkcie 5 (a) powyżej

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

Dostawcy usług transportowych

Podstawowe dane osobowe, dane adresowe, dane kontaktowe

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

 

 1. Marketing

                                        

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób Twoje dane mogą być przetwarzane jeżeli wyrazisz zgodę na nasze działania marketingowe:

 

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna, uzasadniony interes

 

Kategoria danych

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

 

Podstawowe dane osobowe

Identyfikacja, ustalenie wieku uczestnika

Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO

Dane kontaktowe

Nawiązanie kontaktu

Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO

Dane marketingowe (w zależności od wybranych przez użytkownika  działań marketingowych i kanału komunikacji)

Weryfikacja pełnoletności w celu dostarczenia treści odpowiednich do wieku, dostarczanie treści, w tym ofert handlowych interesujących dla użytkownika ze względu na lokalizację, przekazywanie treści zgodnych z preferencjami użytkownika.

 

Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO

 

 1. Odbiorcy danych

              

Kategorie odbiorców

 

Zakres danych

Podstawa prawna

Dostawcy usług promocyjnych/marketingowych  

Wszystkie wymienione w punkcie 5 (a) powyżej

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO)

Partnerzy handlowi

Techniczne informacje dotyczące skuteczności prowadzonych działań marketingowych, w tym statystyki

Przetwarzanie w imieniu Administratora (art. 28 RODO) lub na podstawie umowy w ramach której dochodzi do udostępnienia danych innemu administratorowi

 

 

 

 1. Twoje prawa

Masz prawo do:

 1. otrzymania informacji o zakresie posiadanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe,
 3. sprzeciwienia się wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, co obejmuje także sprzeciw na profilowanie, w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim, a także wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. RODO),
 4. żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych m.in. jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, zgłaszasz niepoprawność swoich danych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, jednak nie chcesz ich całkowicie usunąć i zamiast tego żądasz ograniczenia ich przetwarzania, Administrator nie potrzebuje już Twoich danych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia,
 6. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej z Tobą umowy masz prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które nam dostarczyłeś oraz do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony. Wykonując to uprawnienie, możesz domagać się, aby dane zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
 7. jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, masz prawo do jej wycofania w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania podjętych przed wycofaniem zgody,
 8. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że Twoje dane przetwarzane są
  z naruszeniem prawa (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Realizacja praw

 

Jeżeli chcesz skorzystać z uprawnień opisanych powyżej napisz do nas na adres e-mail: rodo@janachowska.pl lub skontaktuj się z nami listownie na adres siedziby Administratora.

Pozostałe informacje

Na stronie Platformy mogą pojawiać się okresowo linki kierujące do innych stron internetowych. Takie strony działają niezależnie od naszej Platformy i nie są przez nas nadzorowane. Mogą one posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zachęcamy zapoznać się przed skorzystaniem. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi przez operatorów tych stron.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Platformy, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy  niezwłocznie informować za pomocą różnych wykorzystywanych przez nas w ramach Platformy  środków komunikacji (banner informacyjny, wyskakujące okienka, wiadomość e-mail).