Spod Igły i Nitki

Spod Igły i Nitki wywodzi się z małej rodzinnej firmy, powstałej z zamiłowania do tkanin o efektownym wzornictwie i najwyższej jakości. Tym zamiłowaniem i pasją dzielimy się z naszymi Klientami od ponad 20 lat – dawniej lokalnie, teraz globalnie. Spod Igły i Nitki to miejsce, w którym słowo „tekstylia domowe” nabiera szczególnego znaczenia, szczególnie myśląc o Nowej Drodze Życia - z nami zaczniesz ją wyjątkowo!

WYSYŁKA W 1 dzień

KOSZT WYSYŁKI 10.90 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 300.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Spod Igły i Nitki

Św. Proroka Eliasza 8, 15-568 Białystok

tel.: 504 532 724‬

email: sklep@spodiglyinitki.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

W ciągu 24h z wyjątkiem produktów personalizowanych - może się ona przedłużyć do 10 dni roboczych.

Zwroty

Czas na odstąpienie od umowy:1 miesiąc

Koszty zwrotu pokrywa:kupujący

Adres zwrotu:

PAULINA Łukjaniuk Sp.K.

Św. Eliasza 8

15-568 Białystok

Adres do zwrotu

Adres: Białystok 15-568 Św. Proroka Eliasza 8

Email: sklep@spodiglyinitki.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów (w tym potencjalnych klientów) korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.weddingdream.shop, zwanego dalej Sklepem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.

Polityka prywatności Sklepu ma charakter informacyjny.

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), jest PAULINA Łukjaniuk Spółka Komandytowa z siedzibą w Białymstoku (ul. Kolonia Dojlidy 1, 15-585 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000968014, NIP: 5423262595, REGON: 365805531, adres poczty elektronicznej: sklep@spodiglyinitki.pl,  nr telefonu: +48 504 532 724, zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.

Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz powiązanych ze Sklepem Internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie Zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu Internetowego.

Klient, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności i Regulaminu Sklepu Internetowego, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego oraz Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu Internetowego).

Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

Administrator Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom, np. za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i  politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia. 

Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, Zamówienie) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  

 

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Sklepu.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator informuje, że w związku z możliwością rejestracji w Sklepie Internetowym i założenia Konta, Klienci zakładający Konto w Sklepie Internetowym mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak adres e-mail i hasło. Podanie wyszczególnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do założenia Konta, a pozostałe dane można podać dodatkowo. Administrator w ramach Sklepu Internetowego może gromadzić dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi klienta, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach: złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami Użytkownika, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Sklepu, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników, kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,  wysyłki newslettera, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu Internetowego,  dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta.

Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Sklepie Internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu Internetowego. 

Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: adres poczty elektronicznej (adres e-mail), imię i nazwisko, nazwę firmy (w przypadku Klientów nie będących konsumentami),  NIP (w przypadku Klientów nie będących konsumentami), adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), numer telefonu.

Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:  w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu Internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Sklep Internetowy lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.

Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, KRS: 0000028368, REGON: 012026421 – w celu dostawy Towaru do Klienta, InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793081395, KRS: 0000418380, REGON: 122552587 – w celu dostawy Towaru do Klienta, Outsourcing For Business Company Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Pomorska 40, 15-546 Białystok, NIP: 5420201653, KRS: 0000623093, REGON: 002340964- w celu realizacji obowiązku rozliczeń podatkowych i księgowości, Wedding Dream Group Sp. z o.o. S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 1, Warszawa, NIP: 1133008389, KRS: 0000820298, REGON: 385150497 - w celu obsługi informatycznej strony Sklepu internetowego,

 

§ 3 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu Internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:  Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu Internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu Internetowego.

Klient/użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Klient taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.

Klient/użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej Sklepu, m.in. formularzu rejestracyjnym,  formularza kontaktowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług. 

Klient/użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie Internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie Internetowym są poprawne. 

Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta/użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta/użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.   

Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.  

 

§ 4 Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Sklepu Internetowego będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. 

Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Sklepu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem.

Każda zmiana Polityki prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.  

 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Sklepu Internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

sort-descending
 1. Butelkowa Zieleń Ręcznik 70x140 PANAMA 100% bawełna Butelkowa Zieleń Ręcznik 70x140 PANAMA 100% bawełna
  44,97 zł
 2. Gruby Czarny Koc Akrylowy 160x200 VITO Gruby Czarny Koc Akrylowy 160x200 VITO
  111,97 zł
 3. Pudrowa Poszewka Velvetowa Do Narzuty 50x70 MOXIE Pudrowa Poszewka Velvetowa Do Narzuty 50x70 MOXIE
  31,48 zł
 4. Biała Poszewka Velvetowa Do Narzuty 50x70 MOXIE Biała Poszewka Velvetowa Do Narzuty 50x70 MOXIE
  31,48 zł
 5. Musztardowa Poszewka Velvetowa Do Narzuty 50x70 MOXIE Musztardowa Poszewka Velvetowa Do Narzuty 50x70 MOXIE
  31,48 zł
 6. Ekskluzywne pudełko okrągłe flower box 22x27 cm błękitne ekskluzywne pudełko okrągłe flower box 22x27 cm błękitne
  25,97 zł
 7. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNA KIMONO WAFEL GOFE CZE XXL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNA KIMONO WAFEL GOFE CZE XXL
  119,97 zł
 8. PAREO DAMSKIE RĘCZNIK BAWEŁNA SAUNA CZERWONY L/XL PAREO DAMSKIE RĘCZNIK BAWEŁNA SAUNA CZERWONY L/XL
  80,47 zł
 9. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY XS DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY XS
  259,97 zł
 10. Ekskluzywne pudełko okrągłe flower box 14x18 cm miętowe ekskluzywne pudełko okrągłe flower box 14x18 cm miętowe
  16,97 zł
 11. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNA KIMONO WAFEL GOFER BEŻ XS DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNA KIMONO WAFEL GOFER BEŻ XS
  119,97 zł
 12. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BIAŁY L/XL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BIAŁY L/XL
  159,97 zł
 13. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNA KIMONO WAFEL GOFE CZE L/XL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNA KIMONO WAFEL GOFE CZE L/XL
  119,97 zł
 14. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BIAŁY S/M DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BIAŁY S/M
  159,97 zł
 15. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BIAŁY XS DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BIAŁY XS
  159,97 zł
 16. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY L/XL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY L/XL
  259,97 zł
 17. Ekskluzywny zestaw pudełek okrągłych flower box 3szt czarne ekskluzywny zestaw pudełek okrągłych flower box 3szt czarne
  104,17 zł
 18. Ekskluzywny zestaw pudełek okrągłych flower box 3szt błękitne ekskluzywny zestaw pudełek okrągłych flower box 3szt błękitne
  104,17 zł
 19. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY PUDROWY XS DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY PUDROWY XS
  259,97 zł
 20. Ekskluzywny zestaw pudełek okrągłych flower box 3szt miętowe ekskluzywny zestaw pudełek okrągłych flower box 3szt miętowe
  104,17 zł
 21. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY S/M DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY S/M
  259,97 zł
 22. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY L/XL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY L/XL
  259,97 zł
 23. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY S/M DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY S/M
  259,97 zł
 24. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY NIEBIESKI S/M DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY NIEBIESKI S/M
  259,97 zł
 25. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BEŻOWY S/M DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BEŻOWY S/M
  259,97 zł
 26. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY PUDROWY L/XL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY PUDROWY L/XL
  259,97 zł
 27. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY XS DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY XS
  259,97 zł
 28. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY XXL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY SZARY XXL
  259,97 zł
 29. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BEŻOWY XS DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY BEŻOWY XS
  259,97 zł
 30. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY PUDROWY XXL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY PUDROWY XXL
  259,97 zł
 31. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY XXL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY HOTELOWY CZARNY XXL
  259,97 zł
 32. DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY Z KAPTUREM BEŻOWY XXL DAMSKI SZLAFROK BAWEŁNIANY Z KAPTUREM BEŻOWY XXL
  289,97 zł
loader
Ładuję...