Facebook Pixel

Most Wanted Gifts

MOST WANTED GIFTS jest dystrybutorem i producentem najwyższej jakości prezentów i upominków oraz artykułów wyposażenia wnętrz. Reprezentujemy na polskim rynku marki, takie jak 1DEA.me, PRINTWORKS, Manu, St.Florian, MOB i wiele innych.

WYSYŁKA W od 24 do 72 godzin

KOSZT WYSYŁKI 15.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 100.00 PLN

Nie możemy odnaleźć pasujących produktów do zaznaczenia.

Most Wanted Gifts

Warszawa

tel.: 517717310

email: office@mostwanted.gifts

Wysyłka

1. Realizacja dostawy przez firmę inPost.

1. Termin Dostawy zamówionych towarów zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto wskazane przez Sprzedawcę lub chwili potwierdzenia chęci zapłaty za towar przy odbiorze. Jednakże Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem w terminie późniejszym, nie przekraczającym 10 dni roboczych od chwili zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta sklepu/Użytkownika na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

Zwroty

Zwrot towarów:

1. Klient sklepu/Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie lub kontaktując się ze wskazanym numerem telefonicznym Sklepu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient sklepu/Użytkownik otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru, przy czym zobowiązany jest odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nie uszkodzony wraz z czytelnie wypełnioną kartą zwrotu, której wzór otrzyma po wcześniejszym kontakcie z Biurem Sklepu.

3. Towar należy odesłać lub przekazać na adres Most Wanted sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 253F/6, 04-667 Warszawa.

4. Zwrot równowartości ceny zakupionego towaru zostanie dokonany na wskazany przez Klienta sklepu/Użytkownika numer konta bankowego.

5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi sklepu/Użytkownikowi w wypadkach:
a) rozpoczętego za zgodą Klienta/Użytkownika świadczenia usług, gdy rozpoczęcie to nastąpiło przed upływem czternastodniowego terminu, w którym Klient sklepu/Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży,
b) dotyczących nagrań audio i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta sklepu/Użytkownika ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta sklepu/Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

6. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient sklepu/Użytkownik i nie podlega on zwrotowi.

Reklamacje:

1. Jeśli zakupiony towar posiada wady, Sprzedawca według swego wyboru dokona jego naprawy, przekazania do naprawy producentowi, wymiany na towar wolny od wad, zwrotu uiszczonej ceny w całości lub części. W przypadku braku towaru zakupionego przez Klienta Sprzedawca może zaproponować towar o zbliżonych parametrach.

2. Przekazanie wadliwego przedmiotu do Sprzedawcy odbywa się na koszt Klienta sklepu, a do przesyłki powinien zostać dołączony dowód zakupu, doręczony przy Dostawie.

3. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. W przypadkach szczególnych, niezależnych od Sprzedawcy, termin ten może ulec przedłużeniu.  

4. Po rozpatrzeniu reklamacji towar zostanie przekazany do Klienta sklepu na koszt Sprzedawcy. W przypadku zwrotu równowartości ceny reklamowanego towaru, Klient sklepu zobowiązuje się do podania Sprzedawcy numeru konta bankowego na który zostanie dokonany przelew.

Adres do zwrotu

Adres: Warszawa 04-667 Trakt Lubelski 253F/6

Email: office@mostwanted.gifts

1 Podczas składania zamówienia Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych przez Sklep, które wymagają podania danych osobowych. 

2 Administratorem danych osobowych o których mowa w pkt 1 jest Most Wanted sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Lubelski 253F/6, 04-667 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000836721, NIP 9522205728, REGON 38593607400000, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

3 W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Trakt Lubelski 253F/6, 04-667 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: office@mostwanted.gifts.

4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Trakt Lubelski 253F/6, 04-667 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: office@mostwanted.gifts. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych