Massimo Poli

Nazywam się Ewa Krause i od kilkunastu lat zajmuję się projektowaniem obuwia damskiego. Buty dla kobiet to według mnie przede wszystkim idealnie zamknięta forma użytkowa nierozerwalnie związana z istotą kobiecości, jej siłą i tajemnicami; forma związana z pragnieniami i marzeniami samej Kobiety, która chce wyglądać po prostu pięknie. Dla siebie. Obuwie sygnowane moim logiem wytwarzane jest zawsze w krótkich, niepowtarzających się seriach. Dlatego też kobieta wybierająca buty mojego autorstwa za każdym razem, kiedy je zakłada, czuje, że spełnia swoje marzenia o byciu wyjątkową.

WYSYŁKA W 3 DNI

KOSZT WYSYŁKI 0.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 0.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Massimo Poli

Brzeźnicka 46B/9 42-215 Częstochowa

tel.: +48 501 216 231

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

- przesyłka kurierska

- przesyłka z odbiorem w paczkomacie

Dostawa Produktu do Klienta jest bezpłatna.

Zwroty

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład: pisemnie na adres: Massimo Poli Ewa Krause, ul. Brzeźnicka 46B lok.9, 42-215 Częstochowa, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: massimopoliewa@gmail.com Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie - w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Massimo Poli Ewa Krause, ul. Brzeźnicka 46B lok.9, 42-215 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Polityka prywatności arrow-dropdown

Administratorem danych osobowych jest Ewa Krause prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MASSIMO POLI EWA KRAUSE wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Brzeźnicka 46B/9, 42-215 Częstochowa, NIP 9490309116, REGON 152141464, adres poczty elektronicznej: massimopoliewa@gmail.com i numer telefonu: (+48) 501 216 231 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców: przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z Formularza Kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

sort-descending
 1. Szpilki skórzane w kolorze czarnym Szpilki skórzane w kolorze czarnym
  Już od 299,00 zł
 2. Szpilki skórzane perła ecru bez palców Szpilki skórzane perła ecru bez palców
  Już od 319,00 zł
 3. Szpilki skórzane w kolorze platynowym Szpilki skórzane w kolorze platynowym
  Już od 299,00 zł
 4. Sandały zamszowe żółte na obcasie Sandały zamszowe żółte na obcasie
  • Promocja
  Już od 269,00 zł Cena standardowa 399,00 zł
 5. Sandały zamszowe pomarańczowe na obcasie Sandały zamszowe pomarańczowe na obcasie
  Już od 399,00 zł
 6. Sandały zamszowe żółte na słupku Sandały zamszowe żółte na słupku
  Już od 419,00 zł
 7. Szpilki zamszowe w kolorze czarnym Szpilki zamszowe w kolorze czarnym
  Już od 299,00 zł
 8. Czółenka zamszowe w kolorze czerwonym Czółenka zamszowe w kolorze czerwonym
  Już od 289,00 zł
 9. Szpilki Massimo POLI ze skóry wielokolorowe Szpilki Massimo POLI ze skóry wielokolorowe
  Już od 499,00 zł
 10. Szpilki Massimo POLI ze skóry, czarne Szpilki Massimo POLI ze skóry, czarne
  Już od 269,00 zł
 11. Botki Massimo POLI na szpilce Botki Massimo POLI na szpilce
  Już od 499,00 zł
 12. Szpilki Massimo POLI srebrne ze skóry Szpilki Massimo POLI srebrne ze skóry
  Już od 299,00 zł
 13. Szpilki Massimo POLI ze skóry lakierowanej Szpilki Massimo POLI ze skóry lakierowanej
  Już od 299,00 zł
 14. Szpilki/Sandały Massimo POLI Szpilki/Sandały Massimo POLI
  Już od 790,00 zł
 15. Sandały Massimo POLI na podsuwce ze skóry Sandały Massimo POLI na podsuwce ze skóry
  Już od 599,00 zł
 16. Sandały Massimo POLI ze skóry naturalnej Sandały Massimo POLI ze skóry naturalnej
  Już od 590,00 zł
 17. Sandały na szpilce EVA KRAUSE Sandały na szpilce EVA KRAUSE
  Już od 489,00 zł
 18. Sandały Massimo POLI ze skóry na szpilce Sandały Massimo POLI ze skóry na szpilce
  Już od 299,00 zł
 19. Sandały Massimo POLI ze skóry Sandały Massimo POLI ze skóry
  Już od 229,00 zł
 20. Sandały Massimo POLI turkusowe ze skóry Sandały Massimo POLI turkusowe ze skóry
  Już od 229,00 zł
 21. Sandały Massimo POLi na niskiej szpilce Sandały Massimo POLi na niskiej szpilce
  Już od 269,00 zł
 22. Sandały Massimo POLI na obcasie ze skóry Sandały Massimo POLI na obcasie ze skóry
  • Nowość
  Już od 269,00 zł
 23. Sandały Massimo POLI ze skóry srebrnej Sandały Massimo POLI ze skóry srebrnej
  Już od 269,00 zł
 24. Sandały Massimo POLI na złotym obcasie Sandały Massimo POLI na złotym obcasie
  Już od 269,00 zł
 25. Sandały Massimo POLI na obcasie, brązowe Sandały Massimo POLI na obcasie, brązowe
  • Nowość
  Już od 269,00 zł

Produkty 25

loader
Ładuję...