Foton Accessories

Jesteśmy firmą z ponad 27-letnim doświadczeniem na rynku foto-wideo to okres ciągłego doskonalenia i usprawniania każdego aspektu naszej pracy. Obserwując zmiany i rozwój technologii nieustannie rozszerzamy nasz asortyment. Przywiązujemy uwagę przede wszystkim do wiedzy i jakości, uważnie wsłuchując się w sugestie naszych Klientów i wypracowując model rozwiązań, który byłby dla nich najkorzystniejszy. Domeną naszej firmy jest dostosowywanie się do potrzeb Klientów oraz partnerska i owocna współpraca.

WYSYŁKA W 1-3 dni

KOSZT WYSYŁKI 18.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 1,000.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Foton Accessories

Miedziana 1A, 62-800 Kalisz

tel.: 627644664

email: foton@foton.kalisz.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Nasz sklep oferuje dostawę produktów na dwa sposoby: dostawa do paczkomatu InPost lub przesyłka kurierska GLS.

Koszt dostawy - 15 zł

Darmowa wysyłka od 1000 zl

Wysyłka od 1 do 3 dni.

Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

Każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia:   

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,   

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,   

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,   

d) w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.   

 

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje in. w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Pozostałe przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego.   

a) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę : Weronikę Górską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą FOTON Weronika Górska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Miedziana 1A, 62-800 Kalisz, NIP: 6182000002, REGON: 301768455:   

b) w formie papierowej na adres Sprzedawcy: ulica Miedziana 1A, 62-800 Kalisz,   

c) drogą elektroniczną na adres: foton@foton.kalisz.pl.    Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.    Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy poinformować o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu. Skutki odstąpienia od umowy    Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą.    Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.    Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami

Adres do zwrotu

Adres: Kalisz 62-800 Miedziana 1 A

Email: foton@foton.kalisz.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

Szanowny Kliencie/Użytkowniku

 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Spis treści:

 

Wstęp

Informacje ogólne

Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka

Postanowienia końcowe

 

§ 1

Wstęp

 

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów sklepu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://foton.kalisz.pl, zwanego dalej sklepem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach sklepu internetowego.

Słowa i wyrażenia, które zostały użyte w definicjach regulaminu a rozpoczynające się dużą literą, zostały zastosowane w niniejszym dokumencie i mają znaczenie nadane im w regulaminie sklepu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej sklepu.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Weronika Górska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FOTON Weronika Górska, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Miedziana 1A, 62-800 Kalisz, NIP: 6182000002, REGON: 301768455, telefon: +48 62 764-46-64, email: foton@foton.kalisz.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Klientów sklepu internetowego. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze sklepem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Klienci sklepu internetowego np. w celu rejestracji konta, złożenia zamówienia, zapisu na newsletter czy innych działań podejmowanych w ramach sklepu internetowego.

 

§ 2

Informacje ogólne

 

 

Administrator sklepu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników i Klientów sklepu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Administrator informuje, że sklep internetowy stosujeprotokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.

Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.

Administrator sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.

Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów sklepu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego.

Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach sklepu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu sklepu internetowego, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

 

§ 3

Odbiorcy danych osobowych sklepu internetowego

 

 

W celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.

Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów sklepu internetowego są:

 

przewoźnicy, pośrednicy, spedytorzy -w sytuacji, gdyKlient dokonujący zakupu w sklepie internetowym wybiera sposób dostawy przesyłką kurierską,

podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,

dostawcy usług wspomagających pracę Administratora sklepu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy do wysyłki newsletter, hostingodawcy,

podmioty świadczące usługi księgowe.

 

3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z

Administratorem sklepu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą,

przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami

prywatności.

4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego ,,Foton

Accessories" Administrator powierza następującym podmiotom:

 

a) NAZWA PL Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, KRS: 0000594747, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest sklep internetowy,

b) Dreamcommerce S.A., ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 1214952030, KRS: 0000395171 -w celu obsługi informatycznej strony sklepu internetowego oraz zarządzania stroną internetową sklepu

c) Biuro Rachunkowe Kieliszewscy Sp. z o.o., Patryk Kieliszewski Spółka Cywilna, ul. Akacjowa 13, 62-800 Kalisz, REGON: 365284374, NIP: 6182154159 – w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela sklepu internetowego,

d) DGCS S. A., ul. Zielona 12, 62-800 Kalisz, KRS: 0000056678, REGON: 250050151, NIP: 6180040084 - w celu prowadzenia księgowości w formie elektronicznej oraz korzystania z systemu, w ramach którego generowane i wysyłane są do Klientów faktury dokumentujące zakup dokonywany za pośrednictwem sklepu,

e) General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo, REGON: 631058749, NIP: 7851561831, KRS: 0000005009 - w celu dostawy towaru do Klienta,

f) InPost Paczkomaty Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, REGON 120246484, NIP 6792895061, KRS 0000255841 - w celu dostawy towaru do Klienta,

g) Poczta Polska S. A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, KRS: 0000334972, REGON: 010684960, NIP: 5250007313 - w celu dostawy towaru do Klienta,

h) Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych Eservice, Jana Olbrachta 94, 01 102 Warszawa, NIP: 1181477610, REGON: 016107240, KRS: 0000490970 – w celu realizowania płatności internetowych Sprzedawcy,

i) PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 3005234440 – w celu realizowania płatności internetowych Sprzedawcy.

 

§ 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

 

 

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.

Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w sklepie internetowym aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.

Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników sklepu internetowego.

W ramach prowadzonego sklepu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:

 

podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi Użytkownika sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,

świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru, tj. przeglądania stron www sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki towarów, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika,

wykonania umowy sprzedaży lub umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną,

prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w sklepie internetowym, ułatwienia korzystania ze sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego sklepu internetowego,

ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,

rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,

wysyłki Newsletter,

organizacji konkursów i programów lojalnościowych,

przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług.

 

Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego w celu kontaktu kuriera z klientem aby dostarczyć przesyłkę, adres dostawy towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki towarów) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

 

KONTAKT Z KLIENTEM

 

Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej jest 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

 

REJESTRACJA KONTA

 

Dane Użytkownika, który zakładając konto dokona rejestracji w sklepie internetowym, będą gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a także hasła składającego się ze zgodnym ze wskazówkami rodzajem znaków oraz ich ilością. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga wyrażenia zgody na podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności sklepu.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

Składając zamówienie w sklepie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są wykorzystywane w celu wykonania umowy czyli w związku z realizacją zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

NEWSLETTER

 

W ramach funkcjonalności na stronie sklepu internetowego dostępna jest usługa newsletter. Dane przekazane w związku z zapisem na newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu i wysyłki newslettera będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie newslettera lub informacji handlowej może być w każdej chwili cofnięta na wniosek Klienta/Użytkownika, który zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator, po otrzymaniu takiego wniosku- niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody usuwa dane Klienta/Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.

W ramach usługi newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych o którym mowa w art. 20 RODO.

 

FANPAGE

 

Sprzedawca udostępnia Użytkownikom za pośrednictwem platformy Facebook swój Fanpage, którego administratorem jest on sam lub osoba wyznaczona (upoważniona) do pełnienia tej funkcji. Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może dodawać komentarze, posty jako gość, korzystać z funkcji „Lubię to” czy „Udostępnij”.

Za pośrednictwem fanpage’a Użytkownik może zostać przekierowany na stronę sklepu Sprzedawcy i dokonać zakupu.

Podstawą przetwarzania danych w ramach funkcjonowania fanpage’a, a koniecznych do zarządzania nim oraz w celach statystycznych, polegających między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies, jest usprawiedliwiony interes administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z zamieszczaniem komentarzy jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W ramach fanpage Klient/Użytkownik może w każdej chwili przestać go obserwować. Zaprzestanie obserwacji powoduje, iż nie będą już wyświetlane treści pochodzące od Administratora związane z prowadzonym fanpage.

Administrator informuje, iż przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, informacje ogólne, które zamieszczone zostały przez Użytkownika/Klienta na swoim profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenie fanpage lub do momentu wycofania zgody.

Administrator informuje, że dane osobowe gromadzone w ramach prowadzonego fanpage, mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na amerykańskim serwerze. Facebook, Inc. to podmiot mający siedzibę zarówno w państwie trzecim - w Stanach Zjednoczonych, jak i w Irlandii, który przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 

RODO nadaje Klientom/ Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient/ Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail sklepu internetowego lub adres siedziby Administratora.

 

I. Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

 

Klient/ Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy

jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:

 

do uzyskania dostępu do danych osobowych,

do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,planowanym okresie przechowywania danych Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,

do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 

II. Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

 

Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych

osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych

osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na

adres poczty elektronicznej sklepu internetowego.

 

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na

podstawie art. 17 RODO.

 

a) Klient/ Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub

niektórych jego danych,

 

b) Klient/ Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

 

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta/Użytkownika,

wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,

dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator

dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

 

c) pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

 

d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego.

 

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

 

a) Klient/ Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie sklepu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,

 

b) Klient/ Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie sklepu internetowego,

 

c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,

 

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,

 

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

 

V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO

 

a) Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

 

VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na podstawie art. 18 RODO

 

Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

 

a) kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych

ograniczy

przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast

usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych

osobowych,

c) dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one

potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta/ Użytkownika,

d) gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych

wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione

interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w

sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.

 

VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

 

Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

 

Klient/ Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał

bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to

technicznie możliwe).

 

VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych

praw przyznanych na mocy RODO.

 

 

§ 6

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

 

 

 

Sklep internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów sklepu jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony sklepu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury sklepu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego sklepu internetowego.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta,

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

b) popularyzacji sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com(administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),

Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycsw celu analizy statystyk strony internetowej sklepu internetowego oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi sklepu internetowego, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.

Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.

Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach sklepu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie sklepu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 

Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.

Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do sklepu internetowego Administratora.

Istnieje możliwość rozszerzenia oferty sklepu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie sklepu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności sklepu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej foton@foton.kalisz.pl.

sort-descending
 1. Pudełko na obrączki lub pendrive - serce Pudełko na obrączki lub pendrive - serce
  64,90 zł
 2. Pudełko na obrączki - Mąż Żona Pudełko na obrączki - Mąż Żona
  49,00 zł
 3. Drewniany album Luxury Wood 30 kart - biały Drewniany album Luxury Wood 30 kart - biały
  309,00 zł
 4. Drewniany album 30 kart Drewniany album 30 kart
  204,00 zł
 5. Drewniany album Luxury Wood 50 kart - biały Drewniany album Luxury Wood 50 kart - biały
  429,00 zł
 6. Etui na pendrive - wzory ślubne Etui na pendrive - wzory ślubne
  44,90 zł
 7. Szkatułka na pendrive z grawerem drewniana Szkatułka na pendrive z grawerem drewniana
  79,00 zł
 8. Szkatułka na pendrive z grawerem drewniana Szkatułka na pendrive z grawerem drewniana
  79,00 zł
 9. Pudełko na zdjęcia i pendrive - ażurowe serce Pudełko na zdjęcia i pendrive - ażurowe serce
  125,00 zł
 10. Drewniane pudełko na zdjęcia 10 X 15 cm Drewniane pudełko na zdjęcia 10 X 15 cm
  95,00 zł

Produkty 10

loader
Ładuję...