Klauzula informacyjna – „produkt na formularz”

Wskazanie administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest WEDDING DREAM GROUP SP. Z O.O. w Warszawie, ul. Płowiecka 3, 04-501 (dalej: „Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@janachowska.pl.

Cele przetwarzania danych

  1. Realizacja Twojego zamówienia złożonego w naszym sklepie na zasadach określonych w regulaminie tj. w celu realizacji umowy, której jesteś z stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO.
  2. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. RODO związanych m.in. z obowiązkami rachunkowymi i podatkowymi.
  3. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.

Okres przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania celu dla którego zostały zebrane, tj. do momentu wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy zawartej z Tobą, a po jego upływie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres przewidziany w przepisach prawa, natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy je przetwarzać nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy lub rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych, kurierskich lub innych usług świadczonych na rzecz Administratora. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

Przysługujące Tobie prawa

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub ich przeniesienia. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną przez siebie zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia i realizacji umowy, ich niepodanie uniemożliwi nam zawarcie z Tobą umowy oraz jej realizację.
W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

loader
Ładuję...