Bispol

Bispol to wiodący producent świec, podgrzewaczy, wkładów i zniczy w Europie. Jesteśmy firmą rodzinną, istniejącą na rynku od 1993 roku.Mając ponad 25 lat doświadczeń nieustannie rozwijamy się i doskonalimy we wszystkich obszarach naszej działalności.

WYSYŁKA W 2 DNI ROBOCZE

KOSZT WYSYŁKI 13.00 PLN

DARMOWA DOSTAWA OD 1,000.00 PLN

Dane kontaktowe arrow-dropdown

Bispol

Łańcut

tel.: +48172240329

email: sklep@bispol.pl

Wysyłka i zwroty arrow-dropdown

Dostawa

Koszty i warunki dostawy zależą od wybranego przewoźnika oraz formy płatności.
Dla każdego z towaru indywidualne koszty dostawy oraz czas wysyłki prezentowane są na karcie produktu, gdyż mogą być one różne w zależności od aktualnych promocji i dostępności.
Czas realizacji to maksymalny termin wysyłki zamówienia liczony w dniach roboczych.
Wysyłki realizowane są obecnie jedynie na terenie Polski.
Ogólne koszty i przewidywany czas dostawy prezentuje poniższe zetawienie.  

Rodzaj dostawy Przedpłata na konto Przewidywany czas realizacji
Dostawa kurierem pod wskazany adres 16 do 3 dni roboczych
Dosatawa do Paczkomatu 13 do 3 dni roboczych

Zwroty

1.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 1.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1.1.1. pisemnie na adres: Głuchów 573, 37-100 Łańcut;
1.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bispol.pl;
1.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
1.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
(1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
(2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
1.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
1.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Głuchów 573, 37-100 Łańcut.
1.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
1.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
1.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
1.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1.9.1.
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  
1.10. Zawarte w niniejszym punkcie 1. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Adres do zwrotu

Adres: Łańcut 37-100 Głuchów 573 - magazyn internetowy

Email: sklep@bispol.pl

Polityka prywatności arrow-dropdown

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  - dla klientów BISPOL sp. z o.o. w Głuchowie 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BISPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie (zwana dalej: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie: Głuchów 573, PL 37-100 Łańcut, e-mailowo: bispol@bispol.pl oraz telefonicznie: +48 /17/ 2250760. 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
A) realizacji umowy sprzedaży towarów jaką zawarli Państwo lub zawrą z Administratorem za pośrednictwem serwisu Wedding Dream oraz realizacji związanych z tym obowiązków i uprawnień Administratora,  
B) realizacji uzasadnionych interesów Administratora (występowania z roszczeniami, obrony przed roszczeniami). 


3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi: - art. 6 ust. 1 lit.b) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z Administratorem], - art. 6 ust. 1 lit. c) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim],  - art. 6 ust. 1 lit. f) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów],  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:  - organy administracji publicznej (w szczególności US, organy kontroli skarbowej),  - Policja,  - prokuratura, - sądy,  - organy uprawnione do kontroli działalności Administratora,  - banki; - podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi obejmujące pomoc prawną (radcowie prawni lub adwokaci), - audytorzy Administratora,  - operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., firmy kurierskie).  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
a) przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży jaka zostanie lub została zawarta przez Państwa z Administratorem oraz dalej przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące liczone od końca roku, w którym nastąpi: - przedawnienie Państwa roszczeń wobec Administratora, - przedawnienie roszczeń Administratora wobec Państwa, - przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później;  
b) do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator będzie nadal uprawniony do przetwarzania danych pomimo jego wniesienia – do czasu ustania uprawnienia Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w ust.5 lit. a) powyżej.

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest jednak konieczne w celu realizacji umowy sprzedaży z Administratorem. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość wykonania umowy.

9. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na tej podstawie.

sort-descending
 1. Wysokie świece stołowe proste 6szt. 6h 2cm Wysokie świece stołowe proste 6szt. 6h 2cm
  10,09 zł
 2. Ekskluzywny zestaw prezentowy świec dla Niej Ekskluzywny zestaw prezentowy świec dla Niej
  449,00 zł
 3. Sojowa świeca zapachowa Bay leaf & Blackberry Sojowa świeca zapachowa Bay leaf & Blackberry
  46,49 zł
 4. Wysoka świeca walec czerwony 25cm 160h do 8cm Wysoka świeca walec czerwony 25cm 160h do 8cm
  26,79 zł
 5. Sojowa świeca zapachowa Freesia & Pear 28h Sojowa świeca zapachowa Freesia & Pear 28h
  46,49 zł
 6. Świeca walec ecru 20h 5cm 10cm Świeca walec ecru 20h 5cm 10cm
  5,39 zł
 7. Dekoracyjne walce stopniowane 4 szt. białe Dekoracyjne walce stopniowane 4 szt. białe
  22,49 zł
 8. Mała świeca Bay leaf & blackberry eko 34h Mała świeca Bay leaf & blackberry eko 34h
  28,09 zł
 9. Duża świeca w szkle z wieczkiem WANILIA 100h Duża świeca w szkle z wieczkiem WANILIA 100h
  34,79 zł
 10. Wyjątkowa świeca zapachowa Białe kwiaty 100h Wyjątkowa świeca zapachowa Białe kwiaty 100h
  34,79 zł
 11. Zestaw prezentowy na Każdą okazję 8 świec Zestaw prezentowy na Każdą okazję 8 świec
  144,99 zł
 12. Wysoka świeca walec biała 1000g 160h 25cm 8cm Wysoka świeca walec biała 1000g 160h 25cm 8cm
  26,79 zł
 13. Duża świeca zapachowa Malinowa chmurka 100h Duża świeca zapachowa Malinowa chmurka 100h
  34,79 zł
 14. Sojowa świeca zapachowa Cashmere & Sea Breeze Sojowa świeca zapachowa Cashmere & Sea Breeze
  46,49 zł
 15. Świeca sojowa ozdobna Liść laurowy - jeżyna Świeca sojowa ozdobna Liść laurowy - jeżyna
  64,79 zł
 16. Świeca + drewniany knot Bay leaf & blackberry Świeca + drewniany knot Bay leaf & blackberry
  43,00 zł
 17. Świeca zapachowa Wyjątkowy dzień 100h Świeca zapachowa Wyjątkowy dzień 100h
  34,79 zł
 18. Uniwersalna świeca walec biała 20h 5cm 10cm Uniwersalna świeca walec biała 20h 5cm 10cm
  5,39 zł
 19. Świeca zapachowa Kwitnący jaśmin 14cm 100H Świeca zapachowa Kwitnący jaśmin 14cm 100H
  34,79 zł
 20. Świeca w eleganckim szkle Białe Kwiaty 24h Świeca w eleganckim szkle Białe Kwiaty 24h
  11,19 zł
 21. Świeca sojowa Kaszmir - Bryza Morska 40h Świeca sojowa Kaszmir - Bryza Morska 40h
  64,79 zł
 22. Czerwone świece walec 4szt. po 7h 6cm 4cm Czerwone świece walec 4szt. po 7h 6cm 4cm
  9,19 zł
 23. Świeca biała pieńkowa 6cm 48h do 15cm Świeca biała pieńkowa 6cm 48h do 15cm
  9,59 zł
 24. Świeca Love w dużym słoju z wieczkiem 100h Świeca Love w dużym słoju z wieczkiem 100h
  34,79 zł
 25. Świeca z drewnianym knotem Cedarwood vanilla Świeca z drewnianym knotem Cedarwood vanilla
  43,00 zł
 26. Świece ozdobne wotywne białe zestaw 4szt. 6cm Świece ozdobne wotywne białe zestaw 4szt. 6cm
  9,19 zł
 27. Świeca walec Butelkowa Zieleń 12cm 6cm do 38h Świeca walec Butelkowa Zieleń 12cm 6cm do 38h
  8,00 zł
 28. Świeca zapachowa CEDARWOOD & VANILLA 34h Świeca zapachowa CEDARWOOD & VANILLA 34h
  28,09 zł
 29. Małe podgrzewacze zapachowe Białe Kwiaty 6szt Małe podgrzewacze zapachowe Białe Kwiaty 6szt
  4,29 zł
 30. Świeca ozdobna walec 6x10cm butelkowa zieleń Świeca ozdobna walec 6x10cm butelkowa zieleń
  7,09 zł
 31. Świeca na stół pieńkowa jasny róż 6x10cm 30h Świeca na stół pieńkowa jasny róż 6x10cm 30h
  7,09 zł
 32. Świeca walec dekoracja na stół 66h 15cm biała Świeca walec dekoracja na stół 66h 15cm biała
  15,49 zł
loader
Ładuję...